Sisekaitseakadeemia
Logi sisse

Õppeaine 'Järelevalve korraldus vanglas'

Nimi inglise keeles: Supervision Activities in Prison

Aasta:   2013/2014    2014/2015    2015/2016    2016/2017    2017/2018    

Aine koodKORC5055
Õppekeeleesti
ÕppetoolVangistuskorralduse õppetool
Ainepunkte 5 EAP
Hindamisviis Eksam (tähed)

Eesmärk

anda üliõpilasele teadmised vanglas teostatavast järelevalve korraldusest, põhimõtetest ja taktikast, vahetu sunni kasutamise õiguslikest alustest ning vanglas ja vangide vanglavälisel saatmisel järelevalvetoimingute õiguspärasest ja asjakohasest teostamisest.

Vormikirjeldus

5,0 EAP, 130 töötundi, sh
- 60 kontakttundi
- 70 iseseisva töö tundi

Õpiväljundid

• Tunneb järelevalve korraldust, põhimõtteid ja taktikat vangla päevakavaliste tegevuste läbivii-misel, ohutuse tagamisel, seal-hulgas läbiotsimisel, ning vangla-sisesel ja -välisel saatmisel ning oskab järelevalvet vanglas ning vanglavälisel saatmisel asjakoha-selt (sealhulgas endale
ja teistele ametnikele ohutult) ja õiguspära-selt teostada.
• Oskab hinnata vahetu sunni kasu-tamise vajadust ja õiguspärasust (sh õiguslik alus ja proportsio-naalsus) ning kaasuse põhjal soo-ritatud järelevalvetoimingu õi-guspärasust.
• Teab vanglas keelatud aineid ja esemeid ja keelatud ainete tarvi-tamise tunnuseid ning oskab kee-latud ainet tarvitanud isiku ära tunda.
• Oskab koostada järelevalvetoi-mingutega seotud dokumentat-siooni (sh ettekanne, akt keelatud eseme äravõtmise kohta, proto-koll vahetu sunni kasutamise kohta, valveplaan ja valveleht ning saateplaan).
• Teab informatsiooni edastamise põhimõtteid, tunneb vangla info-edastus- ja turvasüsteemide töö-põhimõtteid ning oskab kasutada sidevahendeid ning järelevalve-töö tehnilisi abivahendeid.

Kirjandus

KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD:
• Põdra, A. (2007) Vanglatöö taktika – Teenistus tugevdatud järelevalve tingimustes. SKA
• Kurg, A. (2010) Vanglaametniku baasõppe õpik I osa. Justiitsministeerium
• Põdra, A. (2013) ÕIS õpikeskkonnas avaldatud õppematerjalid
SOOVITUSLIKUD ALLIKAD:
• Tom, M. „Behind prison walls: the real world of working in today's prisons“ Paladin Press, 2003
• Eesti vanglateenistuse ja kriminaalhoolduse aastaraamatud
• Vangla Ekspress
• Pollock, J. „Prisons and prison life“. Los Angeles, Calif.: Roxbury Pub., 2004

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2017: KS  
2016: KS  
2015: KS  
2014: KS  
2013: KS  
eten